pl gb

Szczecin: WYKONANIE INSTALACJI GASZENIA GAZEM, INSTALACJI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ SYSTEMU UPS, PODŁOGI TECHNICZNEJ, DODATKOWEGO KLIMATYZATORA W SERWEROWNI BUDYNKU SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ 17A W SZCZECINIE

Numer ogłoszenia: 112169 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks  +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE INSTALACJI GASZENIA GAZEM, INSTALACJI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ SYSTEMU UPS, PODŁOGI TECHNICZNEJ, DODATKOWEGO KLIMATYZATORA W SERWEROWNI BUDYNKU SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ 17A W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wytworzeniu, skonstruowaniu, dostarczeniu i zainstalowaniu systemów: 1. Instalacji gaszenia gazem NOVEC lub równoważnym w pomieszczeniach: piwnica pomieszczenie nr 5, serwerownia pomieszczenie nr 6. 2. Instalacji agregatu prądotwórczego oraz systemu UPS. 3. Instalacja podłogi technicznej w pomieszczeniu serwerownia nr 6. 4. Instalacja dodatkowego klimatyzatora w pomieszczeniu serwerownia nr 6. - w budynku Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej 17A w Szczecinie. Szczegółowy zakres robót określony jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (opisach technicznych), stanowiących załączniki nr 4 - 7 do niniejszej SIWZ, dokumentacjach projektowych, stanowiących załączniki nr 8 - 9 do niniejszej SIWZ, przedmiarach, stanowiących załączniki nr 10 - 11 do niniejszej SIWZ, przy czym przedmiary mają charakter pomocniczy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.00.00-3, 31.12.11.00-1, 31.15.40.00-0, 35.10.00.00-5, 45.34.32.00-5, 31.62.52.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.21-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: XII.1. Wniesienie wadium. XII.1.1. Wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). XII.1.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. - ING Bank Śląski O/Szczecin Nr konta: 04 1050 1559 1000 0022 6866 1788. XII.1.3. Dokument przelewu należy opisać: Wadium - Wykonanie instalacji gaszenia gazem, instalacji agregatu prądotwórczego oraz systemu UPS, podłogi technicznej, dodatkowego klimatyzatora w serwerowni. XII.1.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. XII.1.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w ust. 1.1 niniejszego rozdziału należy załączyć do oferty. XII.1.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII.2. Zwrot wadium. XII.2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XII.2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. XII.2.3. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII.2.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. XII.2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 2.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. XII.2.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. XII.3. Zatrzymanie wadium: XII.3.1. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XII.3.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1. Wykonanie należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch (2) prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający za pracę podobną uzna: dostarczenie wraz z instalacją systemu stałego urządzenia gaśniczego przeznaczonego do pomieszczeń teleinformatycznych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każde. 2. Wykonaniem należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch (2) prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający za pracę podobną uzna: dostarczenie wraz z instalacją agregatu prądotwórczego o mocy przynajmniej 150 kVA wraz z układem automatyki SZR o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każde; 3. Wykonaniem należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch (2) prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający za pracę podobną uzna: dostarczenie wraz z instalacją systemu UPS o mocy przynajmniej 40 kVA o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto każde; 4. Wykonaniem należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch (2) prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający za pracę podobną uzna: dostarczenie wraz z instalacją klimatyzatora w pomieszczeniu teleinformatycznym o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - w specjalności sanitarnej, - w specjalności elektrycznej. - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego; Zamawiający dopuszcza możliwość legitymowania się kilkoma specjalnościami przez jedną osobę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

XX.2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: XX.2.1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę, w tym ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; XX.2.2. zajdzie uzasadniona przebiegiem procesu budowlanego potrzeba przesunięcia terminu wykonania zamówienia, co może nastąpić w szczególności ze względu na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych poprzedzających montaż urządzeń; XX.2.3. wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: XX.2.3.1. brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii. XX.2.3.2. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. XX.2.3.3. wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii, zmiana norm, itp.). XX.2.3.4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu. XX.3. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.spnt.pl; Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, tel:  +48 91 85 22 911.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2012 r. do godziny 900 w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 GOSPODARKA - INNOWACJE - TECHNOLOGIE, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Umowa nr UDA-RPZP.01.02.01-32-003/10-00: Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Załączniki:

Rozstrzygnięcie:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.