pl gb

Rozstrzygnięte

/ Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji atriów budynków B i C obiektu Technopark Pomerania, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 4 i 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji atriów budynków B i C obiektu Technopark Pomerania, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 4 i 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji atriów budynków B i C obiektu Technopark Pomerania w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 4 i 6 Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV): 45232460-4 Roboty sanitarne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 7.500,00 zł; słownie: siedem tysięcy pięćset złotych - w terminie do dnia 21.06.2016 r., do godziny 09:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie najważniejsze roboty budowlane, w tym: budowę systemu klimatyzacji, o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. Jeżeli wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane obejmują także inne roboty niż budowa systemu klimatyzacji - Wykonawca winien podać wartość całej roboty budowlanej i dodatkowo wartość roboty budowlanej w zakresie systemu klimatyzacji.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek łączny z warunkiem określonym w pkt III.3.4)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z niżej wymienionych stanowisk: a) Kierownik robót - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym, uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych; co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach wskazanych powyżej uprawnień; doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na co najmniej jednej inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie systemu klimatyzacji - o wartości robót brutto co najmniej 100.000 zł. b) Specjalista ds. rozliczeń - legitymujący się: wykształceniem ekonomicznym lub technicznym (co najmniej średnim); doświadczeniem w udziale w realizacji co najmniej jednej inwestycji, której przedmiotem była robota budowlana. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 ze zm.- osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika robót sanitarnych z funkcją specjalisty ds. rozliczeń przez osobę spełniającą warunki określone w siwz, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie określone w pkt 3.3a) i pkt 3.3b) rozdziału V siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100.000 zł; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 0.90
 • 2. Okres gwarancji - 0.10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Aktu Umowy oraz podanych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana Czasu na Ukończenie Robót a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęskami żywiołowymi, zmiany ostatecznego terminu wykonania zamówienia wynikające ze zmian w postępach prac; konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, czy też wprowadzenia ewentualnych robót zamiennych; zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową. b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji. c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego; d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; zmiana ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac; zmiana wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia Podwykonawcom; zmiana wynagrodzenia wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego obmiaru powykonawczego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a) - d), termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub Urządzeń; pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; konieczność zrealizowania przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Wymaganiach Zamawiającego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; konieczność zrealizowania Przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów; konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa; konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Materiałów i technologii Robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych Urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (Ceny Umownej) jest możliwa na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ przy czym ocenę spełnienia opisanego w SIWZ warunku dokonuje się na moment złożenia wniosku o dokonanie zmiany, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie przy Robotach zaproponowanej osoby. 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego; b)zmniejszenie wartości Ceny Umownej w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu Kontraktu; c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; d) zmiany będące następstwem wpływu na Roboty udzielonych zamówień dodatkowych bądź zamówień uzupełniających; e) zmiana obowiązującej stawki VAT - zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Umownej, w części, jakiej dotyczą zmiany przepisów; f) zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w pkt 2 niniejszego Rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.spnt.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, Sekretariat, w terminie do dnia 21.06.2016 r., do godz. 09:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.