pl gb

Zapytania ofertowe

/ Zapytanie o cenę

Szczecin, 21.08.2015 r.

Zapytanie o cenę

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. jako realizator projektu „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia: „Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną”

Zamawiający: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn w każdym czasie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

 1. Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną będzie składało się z następujących modułów:

1)      Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej (0,5h)

2)      Przedmioty ochrony w branży IT (0,5h)

3)      Środki ochrony oprogramowania komputerowego i systemów informatycznych (0,5h)

4)      Węzłowe problemy w zakresie licencjonowania oprogramowania (1h):

 1. rodzaje licencji,
 2. budowanie rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem oprogramowania stron trzecich, w tym oprogramowania dystrybuowanego w modelu open source,
 3. licencjonowanie w grupach podmiotów (holdingi, grupy kapitałowe, przedsiębiorstwa powiązane),
 4. licencjonowanie oprogramowania a udostępnianie oprogramowania w chmurze (Software-as-a-Service)
 5. prawo właściwe,

5)      Węzłowe problemy prawno-licencyjne w Powiązaniu Kooperacyjnym (1,5h):

 1. korzystanie z dóbr własności intelektualnej na wspólnej platformie,
 2. wspólna budowa rozwiązań informatycznych i usług przez członków Powiązania Kooperacyjnego,
 3. świadczenie wspólnych usług i wspólne licencjonowanie.

 

 1. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 2. Czas trwania szkolenia: 4 godziny.
 3. Liczebność grupy szkoleniowej: 13-15 osób.
 4. Termin szkolenia – 9 wrzesień 2015 r.
 5. Miejsce szkolenia: miasto Szczecin, ul. Cyfrowa 6.

 

 1. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do:

1)      Przygotowania, przeprowadzenia oraz zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia poprzez zapewnienie wykładowcy z odpowiednimi kwalifikacjami i biegłą znajomością tematyki programu szkolenia, a także poprzez nadzór nad szkoleniem i weryfikację jakości prowadzenia przez wykładowcę.

2)      Zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych zawierających, co najmniej wydruk prezentacji szkoleniowych w segregatorze/ podręczników, materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania.

3)      Sprawdzania listy obecności uczestników szkolenia.

4)      Prowadzenia list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych Wykonawcy, materiałów edukacyjnych .

5)      Prowadzenia dziennika zajęć.

6)      Prowadzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie szkolenia.

7)      Przygotowania dla każdego uczestnika po zakończeniu szkoleń raportu z obserwacji uczestników.

8)      Przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej na początku i na końcu szkolenia.

9)      Dostarczenia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

 1. W ramach zlecenia Wykonawca powinien wycenić koszt szkolenia wraz ze wszystkimi opłatami pobocznymi (w tym nocleg trenera, wyżywienie oraz dojazd) i wyliczyć ją do całościowej ceny szkolenia. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmieni się program szkolenia, odgórne zasady realizacji szkoleń, Wykonawca obowiązany jest oferować szkolenie według nowego, zmienionego programu.
 2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brał pod uwagę kryterium najniższej ceny – 100%.

Oferta, o której mowa powyżej  powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i zawierać niezbędne elementy:

 1. Nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Aktualny Wyciąg z KRS/zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej/wypis z ewidencji gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 3. Opis oferty spójny z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 4. Wykaz personelu legitymującego się niezbędnym wykształceniem i doświadczeniem  wymaganej tematyce.
 5. Wartość oferty w kwocie PLN (netto + 23% VAT).
 6. Formularz ofertowy winien być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 7. Termin związania ofertą 30 dni.
 8. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. do dnia 28 sierpnia 2015 r.  do godz. 14.00 pod adresem: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.  Z dopiskiem: projekt „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju   – oferta „Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wiśniewska  tel.: 91 85 22 918, mail: kwisniewska@spnt.pl.

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.