pl gb

Rozstrzygnięte

/ Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi Całodobowej stałej ochrony osób i mienia w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o. o. przy ulicy Niemierzyńskiej 17A i ulicy Cyfrowej 4, 6, 8 oraz w bezpośrednim otoczeniu powyższych obiektów

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: 812104930Adres pocztowy: ul. Cyfrowa 6Miejscowość: SzczecinKod NUTS: PL424 Miasto SzczecinKod pocztowy: 71-441Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dorota BatogowskaE-mail: przetargi@spnt.pl Tel.: +48 918522916Faks: +48 912285192

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://old.technopark-pomerania.pl/pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Całodobowa stała ochrona osób i mienia w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Niemierzyńskiej 17A i ulicy Cyfrowej 4, 6, 8

II.1.2) Główny kod CPV

79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Całodobowej stałej ochrony osób i mienia w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o. o. przy ulicy Niemierzyńskiej 17A i ulicy Cyfrowej 4, 6, 8 oraz w bezpośrednim otoczeniu powyższych obiektów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 2 035 035.60 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin, ul. Niemierzyńska 17A, ul. Cyfrowa 4, 6 oraz 8, 71-441, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17A i ul. Cyfrowej 4, 6, 8 przez koncesjonowanego Wykonawcę.

Ochronie podlegają: kompleks biurowo-techniczny (cztery budynki) wraz z garażem podziemnym pod trzema budynkami, miejsca parkingowe naziemne, drogi dojazdowe, przejazdowe, ciągi ruchu pieszego, tereny zielone ("obiekty").

Obiekty nie podlegają obowiązkowej ochronie.

Obiekty podlegające ochronie nie są ogrodzone.

Na ochronę osób i mienia - w ramach niniejszego zamówienia - składa się przede wszystkim:

1) ochrona stała, bezpośrednia:

świadczona 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu, pracująca w systemie dwuzmianowym według poniższego zestawienia:

-od godz. 6:00 do godz. 20:00 – przez 1 pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

-od godz. 8:00 do godz. 20:00 – przez 1 pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

-od godz. 20:00 do godz. 8:00 – przez 2 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

-od godz. 20:00 do godz. 6:00 – przez 1 pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

b)świadczona przez pracowników nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez 5 dni roboczych w tygodniu od poniedziałku do piątku bez sobót, niedziel i świąt, pracująca według poniższego zestawienia:

-od godz. 6:00 do godz. 20:00 – przez 1 pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

-od godz. 8:00 do godz. 20:00 – przez 1 pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

2) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, Wykonawca w ramach interwencji zapewni wsparcie własnej grupy interwencyjnej,

3) monitorowanie sygnałów z systemu alarmowego sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu, BMS, systemów zasilania gwarantowanego napięcia (agregat, UPS),

4) nadzorowanie poprzez urządzenia wizualizacyjne pracy systemów alarmowych zainstalowanych na terenie budynku,

5) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

6) szybkie reagowanie na każdy sygnał elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,

7) zabezpieczenie techniczne chronionych obiektów przez pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Powyższy pracownik ma wspierać pracowników ochrony w zakresie eksploatacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia Zamawiającego. Pracownik zabezpieczenia technicznego jest również odpowiedzialny za opracowywanie planu ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów i obszarów Zamawiającego,

8) realizacja zadań określonych w wewnętrznych zarządzeniach i regulaminach obowiązujących na terenie Zamawiającego

9) ochrona doraźna w postaci grupy interwencyjnej, wzywana w uzasadnionych przypadkach, w celu wyeliminowania zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu lub mienia. Grupa

interwencyjna składać się będzie z co najmniej dwóch umundurowanych i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego pracowników ochrony poruszających się samochodem oznakowanym logo i/lub nazwą firmy Wykonawcy,

10) ochrona doraźna, w przypadku wydarzeń dodatkowych, tj. wydarzeń związanych z wynajmem sal konferencyjnych, hallów, przestrzeni wystawienniczej, Zamawiający wymaga zwiększenia obsady o jedną osobę nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony na każde wydarzenie; w tym czasie do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: ochrona osób oraz mienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego potrzebami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 035 035.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 838) i koncesja ta będzie utrzymywała ważność przez czas wykonywania zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Usługa wykonywana będzie przez pracowników ochrony Wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 838).

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: kopie licencji pracowników ochrony oraz kopie zaświadczeń z KRK o niekaralności dla pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem. Usługa wykonywana będzie przez pracowników ochrony Wykonawcy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu imienną listę osób, które będą realizować usługę na terenie obiektów i w bezpośrednim ich otoczeniu w imieniu Wykonawcy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/09/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 23/09/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie, 71-441, pok. nr B.0.07.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Otwarcie ofert jest jawne. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Prezesa Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego;Miejscowość: SzczecinPaństwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP: odwołanie i skarga. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/08/2020

 

Do pobrania:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

MODYFIKACJA:

ZAŁĄCZNIK DO MODYFIKACJI:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.