pl gb

Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowej, marketingowej oraz dokumentacji technicznej do strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego obejmującej wyposażenie centrum danych Technoparku Pomerania w infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia nowych usług przez członków powiązania wraz z propozycją wspólnych projektów w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych.

Szczecin: Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowej, marketingowej oraz dokumentacji technicznej do strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego obejmującej wyposażenie centrum danych Technoparku Pomerania w infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia nowych usług przez członków powiązania wraz z propozycją wspólnych projektów w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 374920 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowej, marketingowej oraz dokumentacji technicznej do strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego obejmującej wyposażenie centrum danych Technoparku Pomerania w infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia nowych usług przez członków powiązania wraz z propozycją wspólnych projektów w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz ekonomiczno-finansowej, marketingowej oraz dokumentacji technicznej dla strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego obejmującej wyposażenie centrum danych Technoparku Pomerania w infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia nowych usług przez członków powiązania wraz z propozycją wspólnych projektów w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o. Projekt Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych jest powiązaniem kooperacyjnym (PK), które powstało 12 maja 2011 roku. W skład PK wchodzą przedsiębiorcy z branży IT zajmujący się wytwarzaniem, testowaniem, sprzedażą oprogramowania i systemów informatycznych, a także świadczeniem usług telekomunikacyjnych, świadczeniem usług prawnych związanych z licencjonowaniem i zawieraniem umów IT (prawo IT), doradztwem i prowadzeniem szkoleń w zakresie informatyki, a także jedna ze szczecińskich uczelni wyższych. W skład PK wchodzi 19 podmiotów. Analiza powinna obejmować strategię rozwoju PK wraz z propozycją wspólnych projektów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.10.00-0, 79.34.20.00-3, 72.13.00.00-5, 72.22.00.00-3, 72.22.21.00-8, 72.22.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości łącznie: 5.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy osoba reprezentująca Wykonawcę nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako upoważniona do jego reprezentacji. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, co najmniej w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie minimum 5. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy w toku oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców spełniających te warunki. W przypadku otrzymania takiej samej, najwyższej w kolejności, sumy punktów przez więcej niż 5 wykonawców, (np. na 5 miejscu 2 wykonawców uzyskało taką samą sumę punktów) Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich tych wykonawców. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu. Oznacza to, że brak wykazania we wniosku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków lub któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy. W przypadku warunku dotyczącego posiadanego doświadczenia wykonawcy w zakresie określonym w punkcie III.3.2) ocena będzie oparta na zasadzie: spełnia / nie spełnia. W przypadku warunku dotyczącego dysponowania osobami, zamawiający będzie stosował następujące zasady przydzielania punktów: 1 pkt za każdy projekt z minimalnego zakresu, o którym mowa w punkcie III.3.4) niniejszego ogłoszenia (III.3.4.a) - 1 pkt., III.3.4.b) - 3 pkt., III.3.4.c) - 3 pkt.), każdy następny projekt z punktu III.3.4. - 1 pkt.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany umowy zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zamawiający na stronie: http://www.spnt.pl udostępnia ogłoszenie o zamówieniu i wzory dokumentów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja zostanie przekazana tym Wykonawcom, którzy będą zaproszeni do składania ofert..

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 1. Całość analiz oraz dokumentacji technicznej powinna zawierać następujące elementy: 1.1. Streszczenie 1.2. Wartość polskiego rynku usług centrów danych w roku 2012 oraz prognozy wzrostu na lata 2013-2016 1.3. Analiza rynku usług centrum danych a) charakterystyka usług centrów danych na rynku polskim, europejskim i USA b) czynniki kształtujące popyt na usługi data center c) bariery wzrostu rynku 1.4. Charakterystyka wybranych obszarów rynku: a) segment cloud computing, b) usługi DCIM c) segment Saas, Paas, Iaas d) modułowe centra danych e) segment nowych użytkowników i rynek pionowy f) wpływ innowacji IT na rozwój usług w centrach danych g) koszty energii i dostępność h) operatorzy i) czynniki środowiskowe j)największe centra danych w Polsce - struktura klientów w podziale na branże - kluczowi klienci polskich centrów danych 1.5. Segmenty rynku usług data center 1.6. Wielkość powierzchni 1.7. Porównanie cen usług 1.8. Liderzy polskiego rynku usług centrów danych 1.9. Rekomendowany zakres usług centrum danych: a) produkty / usługi centrum danych b) poziom dostępności dla poszczególnych usług c) odzyskiwanie zasobów i systemu po awarii d) szybkość i parametry przesyłu danych e) założenia do strategii marketingowej dla usług centrum danych f) analiza finansowa dotycząca uruchomienia usług centrum danych g) propozycja harmonogramu uruchomienia usług centrum danych 1.10.Studium wykonalności obejmujące: a) szczegółową koncepcję (specyfikację) technologiczną wraz z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacja warstwy sprzętowej, serwery, urządzenia aktywne i sieci) b) szczegółową koncepcję (specyfikację) dotycząca oprogramowania wdrażającego koncepcję biznesową wraz z opisem przedmiotu zamówienia 1.11. Rekomendacje rozwiązań dla centrum danych w następujących obszarach: a) systemy zarządzania budynkiem (kontrola dostępu, monitorowanie zasilania, inne systemy typu DCIM) b) łączność - zapotrzebowanie na szerokość pasma, zarządzanie okablowaniem c) systemy ochrony d) wsparcie serwisowe e) certyfikacja 1.12. Weryfikacja i sugestie co do rozwiązań projektowych dla centrum danych w obszarach: a) konstrukcja budowlana b) zasilanie c) kontrola środowiska d) ochrona przeciwpożarowa 2. Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej dwóch konsultacji ze wszystkimi członkami Powiązania Kooperacyjnego z osobna (w skład PK wchodzi 19 podmiotów). Każda konsultacja będzie trwała co najmniej 2 godziny. 3. Wykonawca będzie również zobowiązany do przedstawienia w ofercie metodyki realizacji przedmiotu zamówienia obejmującą harmonogram i proponowaną przez Wykonawcę sekwencję poszczególnych działań w ramach projektu oraz sposób ich realizacji. 4. Zakres zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia podejmowanych podczas prowadzonego dialogu obejmować będzie między innymi: a. wstępną wycenę usługi, b. ewentualne obszary elementów analiz określonych w punkcie 1. powyżej wymagające doprecyzowania bądź modyfikacji, c. sposób interakcji z Zamawiającym i członkami PK oraz metodykę realizacji przedmiotu zamówienia, o której mowa w punkcie 3 powyżej. 5. Dialog konkurencyjny będzie wymagał odbycia co najmniej jednego indywidualnego spotkania Zamawiającego z każdym z wykonawców zaproszonych do dialogu w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje wspólnych spotkań ze wszystkimi wykonawcami..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 14:30, miejsce: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: PRZETWARZANIE W CHMURZE DLA ROZWOJU MIAST CYFROWYCH jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.