pl gb

Szczecin: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SPÓJNEJ KAMPANII W LATACH 2012 - 2015 POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU KONCEPCJI I PRODUKCJI KAMPANII W MEDIACH REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ICT (B)USINESS TO(2) (E)DUCATION CZYLI MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ O PROFILU INFORMATYCZNYM W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI LOKALNEGO / REGIONALNEGO RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU OPER

Numer ogłoszenia: 486734 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks  +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SPÓJNEJ KAMPANII W LATACH 2012 - 2015 POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU KONCEPCJI I PRODUKCJI KAMPANII W MEDIACH REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ICT (B)USINESS TO(2) (E)DUCATION CZYLI MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ O PROFILU INFORMATYCZNYM W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI LOKALNEGO / REGIONALNEGO RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę/Wykonawców następującej usługi w ramach realizacji projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.: Przygotowanie i realizacja spójnej kampanii w latach 2012 - 2015 polegającej na przedstawieniu koncepcji i produkcji kampanii w mediach regionalnych i ogólnopolskich z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1: Przygotowanie koncepcji produkcji spotu promującego, spotu upowszechniającego produkt finalny i strategię wdrażania produktu, spotu mającego na celu rekrutację nauczycieli na szkolenia specjalistyczne oraz ich emisji w radio. Wyprodukowane spoty radiowe odpowiadać będą niezbędnym parametrom technicznym, zgodnie ze wskazanymi danymi poszczególnych rozgłośni. Zadanie nr 2: Przygotowanie koncepcji kampanii medialnej poprzez opracowanie, przeprowadzenie wywiadów, ogłoszeń i artykułów w mediach drukowanych i internetowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, mającym na celu promowanie projektu. Wywiady winny być przeprowadzone z: odbiorcami (nauczycielami), użytkownikami projektu (przedsiębiorcami, przedstawicielami szkół zawodowych, centrów doskonalenia nauczycieli, kuratorium, władz oświatowych), reprezentantami Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, osobami lub podmiotami opiniotwórczymi mającymi wpływ na pozytywne upowszechnienie projektu i włączenie do głównego nurtu, z instytucjami pośredniczącymi, przedstawicielami instytucji branżowych i klastrów. Szczegółowe cele zamówienia: 1. Promocja i upowszechnienie głównego produktu finalnego projektu - modelu ICT Business to education czyli nowego modelu kształcenia polegającego na współpracy przedsiębiorców branży IT i nauczycieli szkół zawodowych o profilu informatycznym w oparciu o powstałą internetową platformą wiedzy i organizację szkoleń, warsztatów, paneli i seminariów. 2. Budowa świadomości konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotu informatyka szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim oraz na obszarze ogólnopolskim w celu poszerzenia oferty kształcenia. 3. Kreowanie postaw synergii nauki z biznesem. 4. Zwiększenie zainteresowania przedmiotem informatyka i zawodów informatycznych wśród uczennic szkół gimnazjalnych jak i nauczycielek. 5. Zwiększenie zainteresowania mediów tematem współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami w oparciu o realne zapotrzebowanie rynku pracy. 6. Wsparcie rekrutacji uczestników projektu - nauczycieli na szkolenia specjalistyczne zgodnie z obowiązującym harmonogramem projektu. 7. Wszystkie elementy kampanii zgodne będą z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 i zapisami Krajowej Instytucji Wspomagającej POKL a w szczególności z zasadami gender mainstreamingu i empowermentu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: przeprowadzili lub prowadzą co najmniej jedną kampanię medialną trwającą minimum 6 miesięcy w mediach regionalnych lub ogólnopolskich, polegającą m.in. na opracowaniu spotu reklamowego przeznaczonego do emisji w mediach elektronicznych, opracowaniu i przeprowadzeniu publikacji ( wywiady, artykuły, itp.) w mediach drukowanych i elektronicznych. Wykonawca wykaże, że w kampanii, której był realizatorem wykorzystywane były różne kanały komunikacji: np.: telewizja, prasa (dzienniki regionalne, ogólnopolskie lub tygodniki ogólnopolskie o charakterze edukacyjno - społeczno - gospodarczym), radio ogólnopolskie i Internet.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: przedstawią Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, zawierający opis zespołu, który będzie składał się przynajmniej z: - specjalisty ds. promocji posiadającego wykształcenie wyższe oraz 3-letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu promocji, działań komunikacyjnych, reprezentowanie klienta we współpracy z mediami (radio regionalne, prasa regionalna i ogólnopolska, media elektroniczne regionalne i ogólnopolskie), posiadającego doświadczenie w kupowaniu i planowaniu mediów tradycyjnych (TV, radio, prasa) i elektronicznych, - specjalisty lub dziennikarza legitymującego się minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu wywiadów o tematyce edukacyjnej w zakresie nowych technologii i innowacyjnego biznesu posiadającym aktualną i lokalną wiedzę oraz umiejętności z zakresu współpracy z mediów prasowych, radiowych telewizyjnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach ilość spotów radiowych, emisji, publikacji wywiadów i ogłoszeń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz specjalistów, dziennikarzy, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. 3. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 14:30, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt ICT (B)business to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy, umowa nr: UDA-POKL.09.02.00-32-047/11-00 zawarta w dniu 24 maja 2012 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.