pl gb

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW:

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW: CERTYFIKOWANY MENEDŻER - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH DLA FIRM KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE ORAZ PODNIESIENIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI PROGRAMISTÓW, TESTERÓW ORAZ MENEDŻERÓW FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ OCPJP, ISTQB ORAZ CONTROLLING IT, REALIZOWANYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 313905 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks  +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW: CERTYFIKOWANY MENEDŻER - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH DLA FIRM KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE ORAZ PODNIESIENIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI PROGRAMISTÓW, TESTERÓW ORAZ MENEDŻERÓW FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ OCPJP, ISTQB ORAZ CONTROLLING IT, REALIZOWANYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę/Wykonawców następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów: Certyfikowany menedżer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie oraz Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń OCPJP, ISTQB oraz Controlling IT realizowanych przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: Zadanie nr 1 - Realizacja jednej edycji szkolenia: ITIL® v3 Foundation lub równoważnego wraz z symulacją biznesową Apollo 13 - an ITSM case experience lub równoważną wraz z certyfikacją ITIL v3 Foundation lub równoważną. Ceniony w świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (IT service management) wypracowanych i stosowanych przez ekspertów. Stosowanie ITIL V3 Foundation pozwala spojrzeć na organizację IT jako na jeden spójny organizm, umożliwiając jednoczesne podnoszenie jakości usług i obniżenie kosztów dostarczania przy zapewnieniu bezpieczeństwa informacji i wprowadzanych zmian. Symulacja biznesowa daje możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy zdobytej na szkoleniu i lepszego przygotowania do egzaminu certyfikującego. Zadanie nr 2 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Professional Scrum Master lub równoważnych wraz z certyfikacją Professional Scrum Master lub równoważną. Pierwsza polskojęzyczna ścieżka szkoleniowa wraz z certyfikacją z zakresu elastycznych (Agile) metodyk zarządzania, używanych z sukcesem przez dużą część zachodnich korporacji. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem w IT (role w projekcie, mechanizmy zarządzania i podejmowania decyzji, najlepsze praktyki), tematyka szkolenia obejmuje wiele istotnych zagadnień (problem optymalizacji wartości, produktywności i całkowitych kosztów wytwarzania systemów i produktów). Zadanie nr 3 - Realizacja jednej edycji szkolenia: Controlling w IT lub równoważnej wraz z testem kończącym szkolenie. Szkolenie dla kadry kierowniczej, którego celem jest dostarczenie kompetencji i umiejętności z zakresu podejmowania rentownych decyzji dotyczących rozwoju systemów, współpracy z dostawcami, nowoczesnych narzędzi finansowych w zarządzaniu informatyką. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania współczesnych koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem + prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i ich skutecznego kontrolowania . Wybrane metody/techniki będzie można zastosować bezpośrednio po zajęciach. Część praktyczna szkolenia winna być oparta na przykładach z IT..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

VIII.1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VII SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (rozdział VIII), nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej. VIII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, i nie zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych - wystarczające będzie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII. pkt. 2. ppkt. 2.3. SIWZ 2.2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 2.3. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 2.4. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 2.5. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje i posiadane certyfikaty - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; 2.6. certyfikatów, wydruków ze stron internetowych potwierdzających członkowstwo, dyplomów ukończenia szkół wyższych, dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności trenerów odpowiedzialnych za świadczenie usług w poszczególnych częściach. VIII.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VIII.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.2.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale VII. SIWZ. VIII.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. VIII.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp. VIII.7. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców (UWAGA! dotyczy także spółek cywilnych) do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. VIII.8.1. Pełnomocnictwo winno wymieniać enumeratywnie czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik. VIII.8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a przez pełnomocnika jedynie jeżeli takie umocowanie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa. VIII.8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. VIII.9. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. VIII.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Planowane terminy realizacji poszczególnych szkoleń będą mogły ulegać zmianie, stosownie do okoliczności realizacji projektu. 2. Miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń będą mogły ulegać zmianie, stosownie do okoliczności realizacji projektu. 3. Termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji. 4. Zamawiający przewidział w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następujące okoliczności, skutkujące możliwością zmiany niniejszej umowy: 4.1. Harmonogram realizacji projektu będzie mógł ulegać zmianie. 4.2. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. 5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach miejsca poszczególnych szkoleń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. 8. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 15:00, miejsce: Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2011 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Certyfikowany menedżer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie, umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-231/10-00 zawarta w dniu 04.05.2011 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o., oraz projekt Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT, umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-225/10-00 zawarta w dniu 04.05.2011 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Realizacja jednej edycji szkolenia: ITIL v3 Foundation lub równoważnego wraz z symulacją biznesową Apollo 13 - an ITSM case experience lub równoważną wraz z certyfikacją ITIL v3 Foundation lub równoważną.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Realizacja dwóch edycji szkolenia: Professional Scrum Master lub równoważnych wraz z certyfikacją Professional Scrum Master lub równoważną.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Realizacja jednej edycji szkolenia: Controlling w IT lub równoważnej wraz z testem kończącym szkolenie.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.