pl gb

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI PROGRAMISTÓW, TESTERÓW ORAZ MENEDŻERÓW FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ SCJP, ISTQB ORAZ CONTROLLING IT, REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 218619 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI PROGRAMISTÓW, TESTERÓW ORAZ MENEDŻERÓW FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ SCJP, ISTQB ORAZ CONTROLLING IT, REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę Wykonawców następującej usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: Realizacja jednej edycji szkolenia: Oracle Certified Professional Java Programmer (dawniej Sun Certified Java Programmer) lub równoważnego wraz z certyfikacją Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważną. Warsztaty przygotowujące do certyfikatu Oracle Certified Professional Java Programmer. OCPJP lub równoważnego potwierdza wysoki poziom umiejętności w zakresie programowania w języku Java, który jest jednym z najczęściej używanych języków w firmach. Za edycję szkolenia Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnego uznaje się: 1. Szkolenie Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważne trwające 3 dni szkoleniowe. Szkolenie prowadzone w języku polskim. 2. Egzamin Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważny trwający cztery godziny zegarowe, egzamin prowadzony w języku angielskim. 3. Za dzień szkoleniowy przyjmuje się 8 godzin lekcyjnych (45 min). 4. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób. Harmonogram przeprowadzenia procesu edukacyjno-certyfikującego dla jednej grupy szkolenia Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnego będzie wyglądał następująco: a) Realizacja 3 dniowego szkolenia Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnego, b) Po 2 tygodniach od zakończenia szkolenia Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnego nastąpi egzamin certyfikujący Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważny. III.2. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to 26 listopada 2012 roku. III.3. Szczegółowe terminy zajęć wraz z określeniem godzin ich wykonania zostaną ustalone przez Zleceniodawcę w zleceniu realizacyjnym. III.4. Termin wykonania usługi: III.4.1) Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. III.4.2) Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2012r. III.5. Miejsce realizacji szkolenia oraz egzaminu certyfikującego: Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Zleceniodawcy w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do realizacji szkoleń w innym miejscu na terenie Szczecina. III.6. W ramach realizacji szkolenia wykonawca zobowiązany jest do: 1. Zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia poprzez zapewnienie wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i biegłą znajomością tematyki programu szkolenia, 2. Zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych w jez. polskim/angielskim zawierających, co najmniej wydruk prezentacji szkoleniowych w segregatorze, materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania. 3. Sprawdzania listy obecności uczestników szkolenia oraz wyegzekwowanie codziennego jej podpisania przez osoby uczestniczące w szkoleniu, 4. Prowadzenia dziennika zajęć, 5. Przygotowanie dla każdego uczestnika po zakończeniu szkoleń raportu z obserwacji uczestników, 6. Dostarczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia wystawionych przez Wykonawcę, potwierdzającego imienną listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń. III.7. W ramach zlecenia Wykonawca powinien wycenić koszt szkolenia wraz z wszystkimi opłatami pobocznymi (w tym nocleg ekspertów, ich wyżywienie i dojazd) i wyliczyć ją do całościowej ceny szkolenia (ryczałt). III.8. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach niniejszej SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie za pomocą dowolnych środków dowodowych, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną. Zamawiający zawsze dopuszcza w tych przypadkach złożenie oferty równoważnej, za którą uznaje się złożenie oferty na produkty lub usługi o parametrach granicznych opisanych szczegółowo w Java Programming Language, Java SE 6, Self-Study Course lub równoważnym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnych, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób oraz co najmniej 1 usługi zrealizowania egzaminu (vouchery) i uzyskania oficjalnego certyfikatu Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnym.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 akredytowane szkolenia Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważne, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza certyfikat: Oracle Certified Expert, Java Platform, Enterprise Edition 6 JavaServer Pages and Servlet Developer lub równoważny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

XIX.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach miejsca poszczególnych szkoleń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. XIX.3. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 14:30, miejsce: Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2012 r. do godziny 14:30 w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt: Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT, umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-225/10-00 zawarta w dniu 04.05.2011 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej - zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.