pl gb

Rozstrzygnięte

/ Szczecin: Technopark Pomerania - budowa infrastruktury usługowej i społeczeństwa informacyjnego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276031 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Technopark Pomerania - budowa infrastruktury usługowej i społeczeństwa informacyjnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych zadaniem inwestycyjnym: Technopark Pomerania - budowa infrastruktury usługowej i społeczeństwa informacyjnego, które dotyczą zaprojektowania i budowy na obszarze województwa zachodniopomorskiego regionalnej infrastruktury teleinformatycznej w formie szkieletowej sieci telekomunikacyjnej oraz punktów hotspot umożliwiających zwiększenie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców regionu. Uzupełnieniem przedsięwzięcia jest budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z infrastrukturą umożliwiającą stworzenie Szczecińskiego Punktu Wymiany Ruchu (Szczecin Internet eXchange point).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5, 32.42.00.00-3, 71.32.00.00-7, 32.51.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1474325,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1475784,74
  • Oferta z najniższą ceną: 1199824,99 / Oferta z najwyższą ceną: 2110000,00
  • Waluta: PLN.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.