pl gb

Rozstrzygnięte

/ Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o. oraz na terenach posesji

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

 

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Szczeciński Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o.

Adres pocztowy:  ul. Cyfrowa 6

Krajowy numer  identyfikacyjny:   (jeżeli jest znany) 812104930

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy:   71-441

Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:

Tel.: +48 918522916

Osoba do kontaktów: Dorota Batogowska

E-mail: przetargi@spnt.pl

Faks: +48 918522192

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu  zamawiającego: (URL) http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

Adres profilu nabywcy:   (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL)

Więcej informacji  można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna:  (proszę określić)

spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3)  Główny  przedmiot lub przedmioty działalności

Sprawy  gospodarcze i finansowe

Inny:  (proszę określić)

wsparcie biznesu

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu  innych instytucji zamawiających

Instytucja  zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

nie

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku  Naukowo-Technologicznego Spółka  z o.o. oraz na terenach posesji

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji  dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać  wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej  odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Usługi

Kategoria usług: nr:  14

Główne miejsce lub lokalizacja  robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szczecin, ul. Cyfrowa 4,6,8 oraz ul. Niemierzyńska 17a oraz w bezpośrednim otoczeniu powyższych obiektów

Kod NUTS:  PL424

II.1.3) Informacje  na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej  lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje  na temat umowy ramowej:   (jeżeli dotyczy)

Liczba:

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna:                     uczestników planowanej umowy ramowej

Czas  trwania umowy ramowej

Okres  w latach:                   albo   w miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej,  której czas trwania przekracza okres  czterech lat :

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym  okresie obowiązywania umowy ramowej   (jeżeli dotyczy, proszę podać  wyłącznie dane  liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT:                       Waluta:

albo

Zakres: między:                 :  i:                 :      Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu  : 

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku  Naukowo- Technologicznego Spółka  z o.o., oraz na terenach posesji”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny  przedmiot

90910000

 


II.1.7) Informacje  na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte  Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części:        (w celu podania  szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje  o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita  wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje,  jeżeli dotyczy)

(jeżeli dotyczy, proszę podać  wyłącznie dane  liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT:  0.00          Waluta:  EUR albo

Zakres: między  :                  :  i:                :      Waluta:

II.2.2) Informacje  o opcjach :   (jeżeli dotyczy)

Opcje: nie

II.2.3) Informacje  o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:

 

nie

 

Liczba możliwych wznowień:  (jeżeli jest znana)

 

albo Zakres: między:

i:

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach:                     albo w dniach:                   (od udzielenia zamówienia)

11.3)  Czas trwania zam6wienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach:              alba w dniach:             (ad udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:  01/01/2019  (dd/mm/rrrr) Zakończenie:  30/06/2021 (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje  o charakterze prawnym,  ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)

1. Wadium należy  wnieść  w wysokości  30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed  upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków  do zamawiającego.

2. Wadium może  być wnoszone:

1) w pieniądzu–przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. Nr konta 66 1020 4795

0000 9702 0314 0894.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez  podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do siedziby  Zamawiającego pok. Nr 15 od poniedziałku do piątku od 8.00–16.00.

3. Wadium może  być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie  oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium,  szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez  pełnomocnika/ pośrednika.

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji  bankowej, gwarancji  ubezpieczeniowej lub poręczenia:

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy  złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji  bankowej, gwarancji  ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku,  zakładu ubezpieczeń) do zapłaty  całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia– Szczecińskiego Parku  Naukowo  Technologicznego sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9,bez  potwierdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może  być krótszy niż termin związania ofertą.

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,  jeżeli nie wniesie  on wadium lub wniesie  wadium w sposób nieprawidłowy.

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) wykonawca, którego  oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  z przyczyn  leżących po jego stronie,

2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,  z przyczyn  leżących po jego stronie,  nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.

25 ust. 1 ustawy,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,  pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,  co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej  przez  wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim  wykonawcom niezwłocznie po wyborze  oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,  którego  oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.

11. Wykonawcy,  którego  oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek  wykonawcy,  który wycofał ofertę przed  upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez  wykonawcę, któremu  zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez  zamawiającego.

14. Na wniosek  wykonawcy,  którego  oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Jeżeli  wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew  pieniędzy na rachunek wykonawcy.

16. W ofercie należy  wpisać  nr konta,  na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez  wskazaną osobę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna,  jaką musi  przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej  wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale  lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez  notariusza.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

5. Sposób składania dokumentów przez  wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia został  określony w Rozdziale V niniejszej  SIWZ.

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie  ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania  postępowania) wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę  konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może  być krótszy,  niż okres  obejmujący realizację zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru  zawodowego lub handlowego:

Informacje  i formalności  konieczne do dokonania oceny  spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy,  którzy nie podlegają wykluczeniu  z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy;  wykluczeniu  na tej podstawie podlega wykonawca:

a) w stosunku do którego  otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez  sąd  układzie  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku  lub sąd  zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo  restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,  1513,  1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego  upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawcy,  który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez  likwidację majątku  upadłego, chyba  że sąd zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo  upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,  1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

c) który, z przyczyn  leżących po jego stronie,  nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  w sprawie zamówienia publicznego lub umowę  koncesji,  zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1– 4 ustawy,  co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków  dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,  chyba  że wykonawca dokonał  płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami  lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Jednolity  Europejski Dokument  Zamówienia:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu,  z powodów  określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 rozdziału  V SIWZ, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem  standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym  na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/ UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”.

2) Zamawiający informuje, iż Instrukcję  wypełnienia  JEDZ oraz edytowalną wersję  formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Alternatywnie  pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl Komisja Europejska stworzyła  serwis umożliwiający  wypełnienie  i ponowne wykorzystanie JEDZ (ESPD).

Instrukcja  składania JEDZ elektronicznie znajduje się pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf.

3) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu  JEDZ przez  wykonawcę, jest WYŁĄCZNIE poczta elektroniczna. JEDZ należy  przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA! Złożenie  JEDZ wraz z ofertą na nośniku  danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą  elektroniczną.

4) JEDZ należy  przesłać na adres email: przetargi@spnt.pl.

5) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

6) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc  dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD  lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie  JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

7) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez  wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym  przez  dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne  - podpis  elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

8) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może  posłużyć się narzędziami oferowanymi przez  oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat),  lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart  Sign) lub komercyjnych.

9) Wykonawca zamieszcza hasło  dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może  zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje  dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje  o wykorzystanym programie szyfrującym  lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

10) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany w pkt 4 adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed  upływem terminu składania ofert, określonego w rozdziale XI pkt 1 SIWZ. W treści przesłanej wiadomości należy  wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego  JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.

11) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

12) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

13) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy  Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

14) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez  wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków  udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. Formularz  JEDZ każdego

z wykonawców powinien mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez  osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

15) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu wykazania braku istnienia  wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków  udziału w postępowaniu składa także  JEDZ-e  dotyczące każdego z tych podmiotów.  Formularz  JEDZ dla każdego z tych podmiotów  powinien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez  osobę uprawnioną do reprezentowania innego  podmiotu.  Analogiczny  wymóg dotyczy JEDZ składanego przez  podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy  Pzp.

16) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W

takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać  żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Potencjał pomiotu trzeciego:

1) Wykonawca może  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres  korzystania z nich przy wykonaniu  zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków  dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy  mogą  polegać na zdolnościach innych podmiotów,  gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) Jeżeli  wykonawca polega na zasobach innych podmiotów  na zasadach, o których mowa w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów  dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego  oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym  niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania, z powodów  określonych w pkt 1, tj.:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku oferty wspólnej  ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy  złożyć w oryginale  lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez  spółkę  cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy  złożyć w oryginale  lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez  spółkę  cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy  złożyć w oryginale  lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

d) informację  z Krajowego  Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert;

W przypadku oferty wspólnej  ww. informację  składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy  złożyć w oryginale  lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

e) oświadczenie wykonawcy  o braku wydania  wobec  niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania  takiego  wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami  lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. informację  składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

f) oświadczenie wykonawcy  o braku orzeczenia wobec  niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. informację  składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

g) oświadczenie wykonawcy  o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. informację  składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:

a) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych usług,  w okresie ostatnich trzech  lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem opisu/rodzaju prac podobnych, wielkości i rodzaju  powierzchni, na której były świadczone usługi, podmiotu  zlecającego prace, miejsca wykonania prac,  dat wykonania prac, wartości  wykonanych prac,  a także  wraz z załączeniem dowodów  określających czy te usługi zostały  wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz  którego  usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym  charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal  wykonywanych referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej  Wykonawcy  składający ofertę wspólną składają jeden  wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale,  natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale  lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy  usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją  o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej  Wykonawcy  składający ofertę wspólną składają jeden  wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębny wykaz dla każdej  części zamówienia.

c) Opłaconą polisę,  a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez  zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. dokument składa ten z Wykonawców  składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy  złożyć w oryginale  lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5. Dokumenty wymagane przez  zamawiającego, które należy  dołączyć do oferty:

1) Formularz  oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, wraz z oświadczeniem o wypełnieniu  obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa)

- według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej  należy  złożyć jeden  wspólny formularz. Ofertę należy  złożyć w oryginale.

2) JEDZ w formie elektronicznej, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu wykazania braku istnienia wobec  nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także  JEDZ-e  dotyczące tych podmiotów.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

3) zobowiązanie podmiotu  trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów  (przykładowy  wzór zobowiązania podmiotu  trzeciego stanowi  załącznik nr 2 do SIWZ);

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale  lub w kopii notarialnie  poświadczonej.

4) odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej

(Rozdział  III pkt 1 SIWZ).

Ww. pełnomocnictwa należy  złożyć w oryginale  lub w kopii notarialnie  potwierdzonej.

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy  z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,  wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;  w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  wykonawca może  złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź  informacje  potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu.

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez  zamawiającego na stronie  internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby  uprawnione do reprezentowania wykonawcy),  podmiot, na którego  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa  - poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) W przypadku wskazania przez  wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi  adresami internetowymi  ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez  wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4 zamawiający będzie żądał  od wykonawcy  przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez  wykonawcę i pobranych samodzielnie przez  zamawiającego dokumentów.

6) Jeżeli  jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może  na każdym  etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,  spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7) Jeżeli  wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy,  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez  zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez  siebie  wskazanym, chyba  że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

8) Jeżeli  wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez  siebie  wskazanym, chyba  że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie,  w wyznaczonym przez  siebie  terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy.

10) Uwaga! Na podstawie art. 24aa 1. ustawy  zamawiający może,  najpierw dokonać oceny  ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego  oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11) Jeżeli  wykonawca, o którym mowa w ppkt 10, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może  zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8. Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 8 ppkt 1 niniejszej  SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy,  okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:

– składa informację  z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego  rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ  sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja  albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem tego terminu. Jeżeli  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,  ze wskazaniem osoby  albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,  której dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu  na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy  lub miejsce zamieszkania tej osoby.  Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez  wykonawcę, zamawiający może  zwrócić się do właściwych  organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  w odniesieniu do osoby  mającej miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy,  jeżeli zamawiający wymagał  zgodnie z Rozdziałem V pkt 8 ppkt

1 SIWZ złożenia tego dokumentu. Jeżeli  w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,  nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby  złożonym  przed  notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  na miejsce zamieszkania tej osoby.  Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa powyżej. złożonego przez  wykonawcę, zamawiający może  zwrócić się do właściwych  organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje  i formalności  konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)

Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunku:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden  z wykonawców w całości.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku  wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu  o średni kurs walut NBP dla danej  waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę  wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

w miejscu  publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie  internetowej). Jeżeli  w tym dniu nie będzie opublikowany  średni  kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni  z ostatniej tabeli przed  wszczęciem postępowania.

 

III.2.3) Kwalifikacje  techniczne:

Informacje  i formalności  konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)

Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunku: a) Zamawiający będzie oceniał  liczbę usług utrzymania czystości w budynkach i/lub na terenie posesji wykonanych przez  Wykonawcę w okresie ostatnich trzech  lat przed  upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeśli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym każda z wykazanych usług musi mieć wartość min. 300 000,00 zł brutto, dotyczyć  utrzymania czystości w budynkach i/ lub na terenie posesji być świadczona w sposób ciągły przez  minimum 6 miesięcy dla jednego Zleceniodawcy. Przedstawione usługi muszą być zakończone. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić referencje należytego wykonania usług.

W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku  udziału w postępowaniu w wykazie usług,  wskazuje usługę będącą w trakcie realizacji (nie zakończoną), musi udowodnić, że wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 300.000,00 złotych brutto.

• W przypadku CZĘŚCI I :

za jedną  usługę główną Zamawiający uzna  realizację usługi polegającej na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) minimum 5000 m2 powierzchni budynku/kompleksu budynków, w tym użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 roku nr 75, poz. 690 z późn.  zm.), z wyłączeniem powierzchni  garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych, przez  okres  co najmniej 6 miesięcy.

• W przypadku CZĘŚCI II:

za jedną  usługę główną Zamawiający uzna  komplet następujących prac:

i) pracę polegającą na bieżącym utrzymaniu terenu utwardzonego o powierzchni  co najmniej 2000

m2 powierzchni, obejmującą przynajmniej zabiegi zamiatania i odśnieżania terenu, realizowaną przez okres  co najmniej 6 miesięcy,

ii) pracę polegającą na bieżącej pielęgnacji i utrzymaniu zieleni przez  okres  co najmniej 6 miesięcy,

oraz

iii) pracę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości w garażu podziemnym przez  okres  co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. warunek wykonawcy  mogą  spełniać łącznie.

b) wykaże,  że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

• w przypadku CZĘŚCI I:

automatem szorująco-zbierającym do posadzek cementowych, terakoty,  pcv, itp.– minimum 1 szt. urządzeniem piorącym  do wykładzin i tapicerki – minimum 1 szt.

urządzeniem polerującym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty,  pcv, itp. – minimum 1 szt.

• w przypadku CZĘŚCI II:

urządzeniem do mechanicznego odśnieżania chodników  i innych części utwardzonych – minimum 1 szt.

urządzeniem do mechanicznego zamiatania chodników i innych części utwardzonych w tym powierzchni  garażu podziemnego – minimum 1 szt.

kosiarką spalinową – minimum 1 szt. urządzeniem do mechanicznego podcinania żywopłotów, krzewów i drzew – minimum 1 szt.

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. warunek wykonawcy  mogą spełniać łącznie.

 
 
III.2.4) Informacje  o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje  dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie uslugi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby  wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

albo

Przewidywana minimalna  liczba:                    i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna

Obiektywne  kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby  wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert :          tak         nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia  (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  • kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny  zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

Kryteria

Waga

Kryteria

Waga

1. Cena miesięczna brutto za Część I

45

6.

 

2. Cena miesięczna brutto za Część II

35

7.

 

3. Doświadczenie

20

8.

 

 

IV.2.2) Informacje  na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja  elektroniczna: nie

IV.3) Informacje  administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:  (jeżeli dotyczy)

SPNT/ZP/01/2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego  zamówienia: nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:   (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu:

Data:   11/10/2018  Godzina:  09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału  zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli jest znana, w przypadku procedur  ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

IV.3.6) Języki,  w których  można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu:

Język  urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do:  :

albo

Okres  w miesiącach :                      albo w dniach  :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia  ofert:

Data : 11/10/2018           (dd/mm/rrrr)       Godzina: 10:00

(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Szczecin, ul. Cyfrowa 6, pok. nr B.0.07. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia  ofert (jeżeli dotyczy): nie

Sekcja VI: Informacje  uzupełniające

VI.1) Informacje  o powtarzającym się  charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje  o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków  Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje  dodatkowe:  (jeżeli dotyczy)

Dokumenty wymagane przez  zamawiającego, które należy  dołączyć do oferty:

1) Formularz  oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, wraz z oświadczeniem o wypełnieniu  obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa)

- według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej  należy  złożyć jeden  wspólny formularz. Ofertę należy  złożyć w oryginale.

2) JEDZ w formie elektronicznej, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej  ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu wykazania braku istnienia wobec  nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także  JEDZ-e  dotyczące tych podmiotów.

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale.

3) zobowiązanie podmiotu  trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów  (przykładowy  wzór zobowiązania podmiotu  trzeciego stanowi  załącznik nr 2 do SIWZ);

Ww. oświadczenie należy  złożyć w oryginale  lub w kopii notarialnie  poświadczonej.

4) odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej

(Rozdział  III pkt 1 SIWZ).

Ww. pełnomocnictwa należy  złożyć w oryginale  lub w kopii notarialnie  potwierdzonej. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby  uprawnione do reprezentowania wykonawcy),  podmiot, na którego  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa  - poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) W przypadku wskazania przez  wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi  adresami internetowymi  ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez  wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4 zamawiający będzie żądał  od wykonawcy  przedstawienia tłumaczenia

na język polski wskazanych przez  wykonawcę i pobranych samodzielnie przez  zamawiającego dokumentów.

6) Jeżeli  jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może  na każdym  etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,  spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7) Jeżeli  wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy,  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez  zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez  siebie  wskazanym, chyba  że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

8) Jeżeli  wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez  siebie  wskazanym, chyba  że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie,  w wyznaczonym przez  siebie  terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy.

10) Uwaga! Na podstawie art. 24aa 1. ustawy  zamawiający może,  najpierw dokonać oceny  ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego  oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11) Jeżeli  wykonawca, o którym mowa w ppkt 10, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może  zbadać, czy nie podlega wykluczeniu

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy:  ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa                             Kod pocztowy:   02-676                             Państwo:  Polska (PL) Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl                                                     Faks:   +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: Adres pocztowy:

Miejscowość:                                                 Kod pocztowy:                                             Państwo: Tel.:

E-mail:                                                                                                 Faks: Adres internetowy:  (URL)

VI.4.2) Składanie odwołań:  (proszę wypełnić  pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały  przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały  przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:  ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa                             Kod pocztowy:   02-676                             Państwo:  Polska (PL) Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl                                                     Faks:   +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/09/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-132715

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.