pl gb

Rozstrzygnięte

/ Wstępne ogłoszenie informacyjne

Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Dyrektywa 2004/18/WE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Niemierzyńska 17A
Punkt kontaktowy: SPNT, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
Osoba do kontaktów: Zbigniew Krupa
71-441 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 918522911
E-mail: biuro@spnt.pl
Faks: +48 914336053
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spnt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Inny: wsparcie biznesu
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia - dostawy lub usługi

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Dostawy

Główne miejsce świadczenia usług lub realizacji dostaw:

Kod NUTS: PL424

II.3) Informacje na temat umowy ramowej:

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:nie

II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług

  1. Zakup platformy IaaS (Infrastructure as a Service) umożliwiającej hosting rozwiązań IT.
  2. Zakup cloudowej platformy PaaS (Platform as a Service) do wytwarzania, deploymentu (zautomatyzowanego uruchamiania) oraz hostowania aplikacji, umożliwiającej budowę rozwiązań opartych o różne języki programowania, frameworki, typy baz danych, rozwiązania typu kolejkowego oraz zarządzanie kontrolą wersji. Rozwiązanie to jest dedykowane przede wszystkim do świadczenia usług dla sektora administracji publicznej oraz branży medycznej.
  3. Zakup platformy BBS (Billing Support System), umożliwiającej elastyczne naliczanie, fakturowanie oraz płatności w modelu IaaS oraz PaaS.
  4. Zakup oprogramowania umożliwiającego: backup danych oraz disaster recovery, monitoring zdarzeń na wszystkich poziomach, zarządzanie infrastrukturą dla IaaS i PaaS.
  5. Zakup Innych niezbędnych systemów obsługujących i integrujących wyżej wymienione komponenty między innymi: SSO (Single sign-on), CMS (Content Management System), Trouble/Issue Ticketing, Self-Service, platforma do sprzedaży usług w modelu SaaS (Software as a Service).
  6. Zakup Infrastuktury IT wraz z niezbędnym oprogramowaniem, między innymi: urządzenia brzegowe, sieciowe, dostępowe, infrastruktura serwerowa, infrastruktura przechowywania danych, infrastruktura szaf serwerowych i systemu chłodzenia

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowy koszt bez VAT:

albo

Zakres między: 2840304.00 i: 4615493.00 Waluta: EUR

Części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  Słownik główny Słownik uzupełniający
Główny przedmiot 30211100  
Dodatkowe przedmioty 30213000  
  30214000  
  30230000  
  48000000  
  72000000  

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia (jeżeli jest znana)

14/04/2014

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):nie

II.8) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Zamówienie dotyczy projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  1. PRZETWARZANIE W CHMURZE DLA ROZWOJU MIAST CYFROWYCH - FAZA ROZWOJU jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
  2. Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej – jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej


Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych:

Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące przepisów podatkowych: (URL)

przepisów o ochronie środowiska: (URL)

ochrony zatrudnienia i warunków pracy: (URL)

Więcej szczegółów na temat właściwych serwisów rządowych, gdzie można uzyskać informacje na temat podatków, ochrony środowiska, ochrony zatrudnienia i warunków pracy, proszę podać w załącznikach A.IIIV (jeżeli dotyczy)

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2014 - ID:2014-014892

 Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.