pl gb

Unieważnione

/ Ogłoszenie o zamówieniu. Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o. oraz na terenach posesji

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 812104930

Adres pocztowy: ul. Cyfrowa 6

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 71-441

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@spnt.pl

Tel.:  +48 918522916

Faks:  +48 912285192 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://old.technopark-pomerania.pl/pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o. oraz na terenach posesji

II.1.2) Główny kod CPV

90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Zamówienie polega na kompleksowym sprzątaniu w budynkach w Szczecińskim Parku Naukowo Technologicznym, o łącznej powierzchni około 12 046,54 m2 oraz sprzątaniu i utrzymaniu terenów zewnętrznych posesji (tereny zielone, utwardzone, parking naziemny, garaż podziemny) przynależnych do budynków Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego, o łącznej powierzchni około 11 024,21 m2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)     Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)  Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90511300 Usługi zbierania śmieci

90620000 Usługi odśnieżania

90911300 Usługi czyszczenia okien

90914000 Usługi sprzątania parkingów

90919100 Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90919200 Usługi sprzątania biur

77312000 Usługi usuwania chwastów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 i ul. Cyfrowej 4, 8 oraz ul. Niemierzyńskiej 17A oraz na terenach przyległych do wskazanych budynków

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe sprzątanie w budynkach Szczecińskiego Parku NaukowoTechnologicznego o łącznej powierzchni około 12 046,54 m2, oraz sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych posesji (tereny zielone, utwardzone, parking naziemny, garaż podziemny) przynależnych do budynków, o łącznej powierzchni około 11 024,21 m2.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Kompleksowego sprzątania budynków Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego o łącznej powierzchni około 12 046,54 m2 , w tym:

1)     budynek – ul. Niemierzyńska 17A - ogółem powierzchnia około 1 752,57 m2;

2)     budynek – ul. Cyfrowa 4 - ogółem powierzchnia około 4 203,32 m2;

3)     budynek – ul. Cyfrowa 6 – ogółem powierzchnia około 4 381,22 m2;

4)     budynek – ul. Cyfrowa 8– ogółem powierzchnia około 1 709,43 m2;

b) Sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych posesji (tereny zielone, utwardzone, parking naziemny, garaż podziemny) przynależnych do budynków, o których mowa w ust. 2 lit. a o łącznej powierzchni około 11 024,21 m2, w tym:

-powierzchnia terenów zielonych - 2 035,00 m2,

-powierzchnia terenów utwardzonych - 3 696,95 m2,

-powierzchnia parkingu naziemnego - 941,00 m2,

-powierzchnia garażu podziemnego - 4 351,26 m2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2021

Koniec: 30/06/2024

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1)     Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych do przedmiotu niniejszego zamówienia, usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z przedmiotem, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;

2)     Wielkość lub zakres zamówienia: do 10% wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)      Warunki udziału

III.1.1)    Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub Wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu aktualną i opłaconą polisę OC w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.200.000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % maksymalnej wartości łącznego wynagrodzenia brutto za realizację całej umowy wynikającego z umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności podczas realizacji zamówienia: usługi w zakresie utrzymania czystości w systemie dziennym, w systemie popołudniowym, obsługa serwisowa - doraźna,

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)  Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/01/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)     Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 26/01/2021 Czas lokalny: 10:30 Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie, pok. nr B.0.07

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Prezesa Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)  Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4)  Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.:  +48 224587801

Faks:  +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego;

Miejscowość: Szczecin

Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP: odwołanie i skarga. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

1)     określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)     wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)     odrzucenia oferty odwołującego;4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.:  +48 224587801

Faks:  +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/12/2020

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT:

ZAWIADMONIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAWIADMONIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.