pl gb

Unieważnione

/ Szczecin: Opomiarowanie indywidualnego zużycia energii przez system klimatyzacji Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Cyfrowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczecin: Opomiarowanie indywidualnego zużycia energii przez system klimatyzacji Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Cyfrowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spnt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opomiarowanie indywidualnego zużycia energii przez system klimatyzacji Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Cyfrowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji elektrycznej sterowania klimatyzacją z funkcją rozliczania kosztów zużycia indywidualnego energii, w zakresie szczegółowym wynikającym z dokumentacji projektowej pn. Projekt zamienny kompleksu zabudowy usługowej na potrzeby Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie. Branża sanitarna. Budynek A, B i C - Instalacje wewnętrzne, Uzupełnienie dokumentacji o system sterowania klimatyzacją z funkcją rozliczania kosztów energii najemców. Wykonanie: Adam Krupiński, Piotr Markowski; dnia 11.01.2015 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.02.2015 r., do godziny 09:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego w banku ING Bank Śląski S.A., nr konta: 04 1050 1559 1000 0022 6866 1788 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa w ofercie kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność) oraz oryginał, który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, co umożliwi Zamawiającemu zwrot dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przy zachowaniu nienaruszalności oferty. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji - Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. Jeżeli wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane obejmują także inne roboty niż budowa lub przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - Wykonawca winien podać wartość całej roboty budowlanej i dodatkowo wartość roboty budowlanej w zakresie wewnętrznej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek łaczny z warunkiem dotyczącym osób zdolnych do wykonania zamówienia jak w pkt. III.3.4)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z niżej wymienionych stanowisk: a)Kierownik budowy/kierownik robót elektrycznych i AKPiA - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym, uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych, doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych na co najmniej 1 inwestycji o wartości robót brutto co najmniej 100.000 zł. b)Kierownik robót sanitarnych - legitymujący się: wykształceniem wyższym technicznym, uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach wskazanych powyżej uprawnień, doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na co najmniej 1 budowie, której przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie wewnętrznej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - o wartości robót brutto co najmniej 100.000 zł.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100.000 zł b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.9
 • 2 - Okres gwarancji - 0.1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Umowy oraz podanych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zmiana terminu wykonania umowy: a)Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: zmiany ostatecznego terminu wykonania zamówienia wynikające ze zmian w postępach prac; konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, czy też wprowadzenia ewentualnych robót zamiennych;zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową. b)Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego; c)Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; konieczność dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO WZ; zmiana w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach RPO WZ; zmiana ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac; zmiana wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; nałożenie przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio zobowiązań. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a) - c), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a)Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub Urządzeń; pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji Przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Wymaganiach Zamawiającego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; konieczność zrealizowania Przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów; konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa; konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. b)Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ przy czym ocenę spełnienia opisanego w SIWZ warunku dokonuje się na moment złożenia wniosku o dokonanie zmiany, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie przy robotach zaproponowanej osoby. 3)Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego; b)zmniejszenie wartości umowy w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu umowy; c)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; d)zmiany będące następstwem wpływu na roboty udzielonych zamówień dodatkowych bądź zamówień uzupełniających; e)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu w ramach RPO WZ - zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu; f)zmiana obowiązującej stawki VAT - zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny umownej, w części, jakiej dotyczą zmiany przepisów; g)zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3) ppkt a) - d) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (ceny umownej) jest możliwa w ww. przypadkach na zasadach określonych w umowie. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w pkt 2 niniejszego Rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Szczecińskim Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.; z siedzibą: 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a, Sekretariat,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.