pl gb

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRACOWNIKÓW BRANŻY ICT WEDŁUG METODYKI SCRUM - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ, REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 347855 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  091 85 22 911, faks  091 4336053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRACOWNIKÓW BRANŻY ICT WEDŁUG METODYKI SCRUM - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ, REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez pracowników branży ICT według metodyki SCRUM - pakiet certyfikowanych szkoleń, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: a) Realizacja sześciu edycji szkolenia: Certified Scrum Master lub równoważnych wraz z certyfikacją Certified Scrum Master lub równoważną. Szkolenie skierowane jest do informatyków pełniących role liderów zespołów programistycznych. Umiejętności nabyte podczas tego szkolenia pozwolą efektywnie i wydajnie pracować w zespole. Stosowanie tego zestawu metod umożliwia usuwanie barier miedzy klientem i a zespołem projektowym. Daje sposobność doskonalenia własnej praktyki inżynierskiej za pomocą narzędzi stosowanych na całym świecie, również poprzez ujęte w szkoleniu narzędzie motywacji zespołu i automotywacji. b) Realizacja dwóch edycji szkolenia: Certified Scrum Product Owner lub równoważnych wraz z certyfikacją Certified Scrum Product Owner lub równoważną. Szkolenie skierowane jest do informatyków pełniących role kierowników produktu, kadry menedżerskiej oraz analityków. Product Owner (Właściciel Produktu) odpowiada za kształt produktu poprzez decydowanie o tym jakie funkcjonalności i w jakiej kolejności zostaną zaimplementowane przez zespół. Jest także pośrednikiem pomiędzy zespołem a różnymi, często sprzecznymi interesami klienta oraz użytkownika budowanego oprogramowania. Za edycję szkolenia Certified Scrum Master (CSM) lub równoważnego uznaje się: 1. Szkolenie Certified Scrum Master (CSM) trwające 2 dni szkoleniowe. Szkolenie prowadzone w języku angielskim (obowiązkowo Wykonawca musi zapewnić tłumacza języka angielskiego dla każdej grupy szkoleniowej) 2. Egzamin Certified Scrum Master (CSM) trwający jedną godzinę zegarową, egzamin prowadzony w języku angielskim (obowiązkowo Wykonawca musi zapewnić tłumacza języka angielskiego dla każdej grupy szkoleniowej) 3. Za dzień szkoleniowy przyjmuje się 8 godzin lekcyjnych (45 min). 4. Grupa szkoleniowa powinna liczyć 13-18 osób. Szkolenia, prowadzone w języku angielskim (obowiązkowa obecność tłumacza języka angielskiego tłumaczącego w sposób symultaniczny), zostaną zrealizowane dla wyznaczonych przez Zleceniodawców 120 osób, które zostaną podzielone na osiem 13-18 osobowych grup szkoleniowych (w tym sześć CSM, dwie CSPO). Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. Każdy z uczestników weźmie udział w jednym wybranym szkoleniu. Każdy uczestnik szkolenia CSM weźmie udział w egzaminie certyfikującym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację szkoleń Certified Scrum Master lub równoważnych lub Certified Scrum Product Owner lub równoważnych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3.1) dysponowania minimum 3 osobowym zespołem, w którym: 3.1.1) co najmniej 1 osoba odpowiedzialna jest za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi i posiada doświadczenie w organizacji co najmniej 10 szkoleń, 3.1.2) co najmniej 2 trenerów, którzy wykażą się doświadczeniem i posiadaniem certyfikatu: -Certified ScrumTrainer (CST) wydany przez Scrum Alliance, lub równoważnym, -Minimum 3 lata doświadczenia jako trener, przeszkolonych min. 45 osób w zakresie Certified Scrum Master, lub równoważnym i min. 15 osób w zakresie Certified Scrum Product Owner, lub równoważnym.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach miejsca poszczególnych szkoleń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a 71-441Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez pracowników branży ICT według metodyki SCRUM - pakiet certyfikowanych szkoleń, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-038/10-00 zawarta w dniu 21.09.2010r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.