pl gb

Zapytania ofertowe

/ ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  „Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych z posesji przy ul. Niemierzyńskiej 17 A w Szczecinie oraz ul. Cyfrowej 6 i 8 w Szczecinie”

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. równowartości 30 000 EURO.

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. Wywóz stałych odpadów komunalnych (zmieszanych) z nieruchomości Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.:

WARIANT I

a) ul. Niemierzyńska 17A – 2 pojemniki x 1100 L na kółkach,

b) ul. Cyfrowa 6 – 3 pojemniki x 240 L na kółkach,

c) ul. Cyfrowa 8 – 3 pojemniki x 240 L na kółkach,

z częstotliwością opróżniania i wywozu : 1 raz w tygodniu (środa). Zamawiający dopuszcza inny dzień tygodnia niż środa na cotygodniowe opróżnianie i wywóz odpadów stałych komunalnych (zmieszanych).

WARIANT II

a) ul. Niemierzyńska 17A – 2 pojemniki x 1100 L na kółkach,

b) ul. Cyfrowa 6 – 2 pojemniki x 1100 L na kółkach,

c) ul. Cyfrowa 8 – 2 pojemniki x 1100 L na kółkach,

z częstotliwością opróżniania i wywozu : 1 raz w tygodniu (środa). Zamawiający dopuszcza inny dzień tygodnia niż środa na cotygodniowe opróżnianie i wywóz odpadów stałych komunalnych (zmieszanych).

2. Wywóz odpadów segregowanych z nieruchomości Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.:

a) ul. Niemierzyńska 17A - 3 pojemniki x 120 L na kółkach na odpady segregowane – (plastik kolor żółty, papier kolor niebieski, szkło kolor zielony),

b) ul. Cyfrowa 6 - 3 pojemniki x 120 L na kółkach na odpady segregowane – (plastik kolor żółty, papier kolor niebieski, szkło kolor zielony),

c) ul. Cyfrowa 8 - 3 pojemniki x 120 L na kółkach na odpady segregowane – (plastik kolor żółty, papier kolor niebieski, szkło kolor zielony),

z częstotliwością wywozu: wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników na odpady segregowane w jednym kolorze. Jednak musza być one odpowiednio oznakowane np. naklejką z napisem plastik, papier, szkło. Naklejka lub inny rodzaj oznakowania informujący o rodzaju wrzucanego odpadu na każdym pojemniku musi być widoczny i czytelny dla użytkownika.           

3. Nieodpłatny wywóz odpadów „gabarytowych” typu meble z nieruchomości Szczecińskiego Parku Naukowo- Technologicznego Sp. z o.o. przy ul. Cyfrowej 6:

 – z częstotliwością wywozu: dwa razy w roku min. 2 m3 na wezwanie Zamawiającego.

II. Zakres usług obejmować będzie:

1. Ustawienie pojemników będących własnością Wykonawcy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

2. Terminowy i staranny (z zachowaniem czystości) wywóz odpadów, bezpłatna wymiana pojemników uszkodzonych przeznaczonych do zbierania odpadów przez cały czas trwania umowy.

3. Możliwość domówienia pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości.

III. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca powinien podać ceny netto i brutto za opróżnienie i wywóz:

a/ 1 pojemnika o pojemności 1100 L,

b/ 1 pojemnika o pojemności 240 L,

c/ 1 pojemnika o pojemności 120 L (przy założeniu wywozu pojemników do segregowanych odpadów jeden raz w miesiącu), o których mowa w pkt. I.1 i I.2 niniejszego zapytania.

3. Wykonawca powinien podać łączną kwotę netto i brutto za świadczenie usługi w czasie trwania umowy.

IV. Tryb postępowania, wybór i kryterium wyboru oferty:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zaproszonych podmiotów, dla przedmiotu zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO (podstawa prawna: art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity, Dz.U z 2010 roku nr 113,poz. 759 z późniejszymi zmianami).

2. Kryterium wyboru oferty : 100 % cena. 

3. Oferta ma zawierać kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego bądź kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz kserokopię decyzji na prowadzenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Szczecina, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

V. Informacje uzupełniające

1. Termin wykonywania zamówienia : 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych pojemników oraz odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

4. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączać sprawozdanie ilości opróżnionych pojemników w danym miejscu za bieżący miesiąc.

5. Faktury będą płatne przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Menedżer Działu Obsługi Pani         Batogowska tel. 91 85 22 91691 85 22 916  lub dbatogowska@spnt.pl. 

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2015 r. do godz. 15.00 do siedziby Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, sekretariat; lub na adres e-mailowy dbatogowska@spnt.pl

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6, oferta na „Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych z posesji przy ul. Niemierzyńskiej 17A w Szczecinie oraz ul. Cyfrowej 6 i 8 w Szczecinie”.

Uwaga:

Niniejsze Zapytanie ofertowe i złożenie oferty nie stanowią zawarcia umowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.