pl gb

PRZETARG [wykonanie dokumentacji projektowej Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA]

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzysztofa Kolumba 86-89, 70-035 Szczecin tel. 091 489 20 50, fax + 48 91 433 60 53, www.spnt.pl e-mail:  inwestycje@spnt.pl zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA I ETAPU PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO „POMERANIA”  W SZCZECINIE

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kolumba 86/89
Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-035
Kraj: Polska 

Punkt kontaktowy:
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Tel.: +48 91 489 20 50
Osoba do kontaktów: Grzegorz Fiuk
E-mail: inwestycje@spnt.pl
Faks: +48 91 433 60 53
 

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy):
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.spnt.pl
Adres profilu nabywcy (URL): www.spnt.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
X jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
X jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
X jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
 
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:  nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA I ETAPU PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO „POMERANIA” PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

c) Usługi

Zaprojektowanie

Kategoria usług: nr12

(dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)

Główne miejsce świadczenia usług

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70-035 Szczecin

Kod NUTS 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy):  nie

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Etapu 1, Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”, wg koncepcji projektu centrum wspierania innowacyjności w Szczecinie pn. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny „POMERANIA”, wykonanej przez Conmar Konsulting Mariusz Adamowicz, z listopada 2007 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Główny przedmiot 71220000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części):  nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:  nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)


Zakres zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji projektowanych obiektów, opracowanych z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków technicznych przyłączenia mediów, dokumentacji geologicznej; wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości oraz planowanymi kosztami robót budowlanych dla każdej z koncepcji i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia jednego z przedstawionych wariantów. Wariantowość koncepcji winna polegać na przedstawieniu Zamawiającemu różniących się wersji w zakresie przyjętych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu, z planowanymi kosztami robót budowlanych dla każdego rozwiązania, przedstawionymi w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie wyboru, odpowiedniej do jego potrzeb i możliwości finansowych, koncepcji.  

2) Wykonanie we wszystkich branżach projektu budowlanego trzech obiektów kubaturowych: Centrum Komputerowego, Centrum Innowacji, Inkubatora Przedsiębiorczości. Ten etap opracowania zawiera także wykonanie projektów przyłączy do obiektów oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z drogą publiczną i drogami wewnętrznymi.

3) Wykonanie we wszystkich branżach projektów wykonawczych wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4) Wykonanie projektów aranżacji wnętrz wraz z oszacowaniem kosztów wyposażenia biurowego.

5) Wykonanie projektu organizacyjnego placu budowy uwzględniającego tymczasowe drogi dojazdowe oraz funkcjonowanie w sąsiedztwie placu budowy szkoły Gimnazjum Nr 6 wraz z boiskami do koszykówki.

6) Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę dla inwestycji, oraz ścisła współpraca z Zamawiającym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta: 

LUB Zakres: między __________ a _______________ Waluta: _

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy):  nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12   (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):  50 000 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy):  nie


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) spełniają następujące warunki dodatkowe.

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy PZP – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy PZP - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje Wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Polisa  a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5% kwoty ofertowej brutto.

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 150 000 PLN

 

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

2) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 5 lit.

a) posiadają wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w każdej ze specjalności, tj.

- drogowej,
- architektoniczne,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz ważne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert.

3) Wykaz wykonanych prac podobnych, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat licząco dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem opisu wykonanych prac projektowych, w tym powierzchni obiektów, miejsca wykonania, podmiotu zlecającego oraz wartości i daty odbioru – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w każdej ze specjalności, tj.:
 
- drogowej - 1 osoba,
- architektoniczne - 2 osoby,
- konstrukcyjno-budowlanej - 2 osoby,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - 2 osoby,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 2 osoby.

Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanych specjalności, jeżeli którakolwiek z przewidzianych do realizacji zamówienia osób posiada łącznie wymagane przez zamawiającego kwalifikacje. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

2) wykonali minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna projekt obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 4000 m2, klasy A,o przeznaczeniu biurowym z zapleczem socjalnym, wyposażony w wewnętrzne sieci techniczne wraz z projektem zagospodarowania terenu. Wymienione wyżej prace mogą być wykonane, łącznie w jednym zamówieniu, lub w oddzielnych zamówieniach. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)  nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu  nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi:   tak

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:  Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby  wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców 

LUB Przewidywana minimalna liczba ___ a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba 

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:  nie

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:  nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZPNT/ZP/02/08

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia  nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 28/10/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30

Dokumenty odpłatne:  nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 28/10/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia):

(w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: (dd/mm/rrrr)

 

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 28/10/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

Miejsce (jeżeli dotyczy): Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Kolumba 86/89, pok. nr 9 – sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy):  nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy): nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH  nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Adres pocztowy: Al. Jana Christiana Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-582

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: (0-22) 458 77 02

Faks: (0-22) 458 77 00

Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy):  nie

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Adres pocztowy: Al. Jana Christiana Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-582

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: (0-22) 458 77 02

Faks: (0-22) 458 77 00

Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

17/09/2008 (dd/mm/rrrr)

 

Załączniki:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.