pl gb

Rozstrzygnięte

/ Budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i serwisowanie oprogramowania do przechowywania danych medycznych w postaci zaszyfrowanej wraz z narzędziami umożliwiającymi szyfrowanie tych danych w obrębie infrastruktury klienta w ramach projektu "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szczecin: Budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i serwisowanie oprogramowania do przechowywania danych medycznych w postaci zaszyfrowanej wraz z narzędziami umożliwiającymi szyfrowanie tych danych w obrębie infrastruktury klienta w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Numer ogłoszenia: 226394 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spnt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i serwisowanie oprogramowania do przechowywania danych medycznych w postaci zaszyfrowanej wraz z narzędziami umożliwiającymi szyfrowanie tych danych w obrębie infrastruktury klienta w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i serwisowanie oprogramowania do przechowywania danych medycznych w postaci zaszyfrowanej wraz z narzędziami umożliwiającymi szyfrowanie tych danych w obrębie infrastruktury klienta w ramach projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0, 48.32.90.00-0, 48.00.00.00-8, 48.61.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 55.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) w terminie do dnia 09.09.2015r., do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) przelewem na konto Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego sp. z o. o. Nr 66 1020 4795 0000 9702 0314 0894, Bank: PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w sekretariacie Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego sp. z o. o. od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 (dwie) główne dostawy polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu (instalacja i konfiguracja) internetowych systemów informatycznych (webowych, działających w strukturze klient - serwer) wspierających realizację procesów biznesowych każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 0,4 mln zł brutto, w tym jedna główna dostawa o wartości nie mniejszej niż 0,2 mln zł brutto; Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony także wówczas, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie więcej niż dwie główne dostawy polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu (instalacja i konfiguracja) internetowych systemów informatycznych (webowych, działających w strukturze klient - serwer) wspierających realizację procesów biznesowych każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 0,4 mln zł brutto, w tym co najmniej jedna główna dostawa o wartości nie mniejszej niż 0,2 mln zł brutto. Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony także wówczas, gdy usługi były realizowane w ramach tych samych umów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: I. jedną osobą, która będzie pełniła rolę programisty, która spełniać musi minimalne wymagania: posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu z użyciem technologii, w której Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia; legitymować się certyfikatem potwierdzającym znajomość technologii programistycznej, w której Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. Certyfikat ten powinien być wydany przez producenta danej technologii lub autoryzowane centrum szkoleniowe; II. jedną osobą, która będzie pełniła rolę programisty, która spełniać musi minimalne wymagania: posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu z użyciem technologii, w której Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia; posiadać wiedzę z zakresu zagadnień kryptograficznych potwierdzonych udziałem w co najmniej jednym projekcie obejmującym zagadnienia związane z infrastrukturą klucza prywatnego i publicznego, bądź szkoleniem z zakresu kryptografii w systemach IT. III. jedną osobą, która będzie pełniła rolę kierownika projektu i będzie odpowiedzialna za bieżący przebieg całości prac po stronie Wykonawcy, która spełniać musi minimalne wymagania: posiada wykształcenie wyższe posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami informatycznymi i ważny certyfikat potwierdzający kompetencje i umiejętności zarządzania projektami. Zamawiający wymaga jednego z certyfikatów: PMP Project Management Professional, CAMP Certified Associate in Project Management, PRINCE 2 Practicioner, PRINCE 2 Foundation, TenStep Project Manager lub równoważne z zakresu zarządzania projektami. Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli ww. osoba posiadać będzie dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, IV. jedną osobą, która będzie pełniła rolę Głównego architekta spełniającą poniższe wymagania minimalne: posiada wykształcenie wyższe, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 projektów, obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych w ramach których była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT systemu, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nabyła co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: I. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł, II. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział IV pkt 1 SIWZ) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Oferowane usługi gwarancji rozszerzonej (utrzymania i stabilizacji) - 40

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do Umowy 1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 2. Dopuszcza się możliwość: 1) zmian redakcyjnych Umowy, 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron, 3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy, 5) zmian sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zastosowania zamiennych sposobów wykonania przedmiotu Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jeżeli konieczność tej zmiany nie jest zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności przedmiotu Umowy, 6) zmian dotyczących zakresu prac, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie ze zmian organizacyjnych Zamawiającego mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy, 7) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zmiany stawki podatku VAT, 8) zmian terminów wskazanych w Umowie: a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego, b) z powodu siły wyższej, c) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, d) wynikających z konieczności przeprowadzenia ewentualnych prac dodatkowych lub zamiennych, e) wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - 6 niniejszej Umowy, 9) zmian osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby wymogów określonych w SIWZ, 10) zmian podwykonawców, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 11) zmian w kolejności i terminach wykonywania dostawy sprzętu wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, 12) zmian sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 3. W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

ROZSTRZYGNIĘCIE:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.