pl gb

Rozstrzygnięte

/ Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)


Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczwany Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Niemierzyńska 17A
Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 71-441
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 918522911
Osoba do kontaktów: Kamil Świadek
E-mail: przetargi@spnt.pl
Faks: +48 914336053
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.spnt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
Inny: (proszę określić) wsparcie biznesu

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu:
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Kod NUTS: PL424
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach:  albo w miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  Waluta :
albo
Zakres: między :  i :   Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

  Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48820000  
Dodatkowe przedmioty 30232000  
  32400000  
  32420000  
  30233132  
  30233160  
  48000000  
  48329000  
  48611000  
  72265000  
  72268000  

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Termin realizacji: dla części I zamóweinia - 18.09.2015r., dla części II zamóweinia - 01.12.2014r., dla części III zamóweinia - 01.12.2014r.

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje: nie

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach :  albo w dniach :  (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między :  i:
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach :  albo w dniach:  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Wadium nalezy wnieść w wysokości: 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcu) - dla części I
zamówienia, 9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy) - dla części II zamówienia, 14.000,00 (słownie złotych: czternaście tysięcy) - dla części III zamówienia w terminie do dnia 14.07.2014 r., do godziny 10:00]. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty wadium właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.
2. Wadium może być wnoszone:
1) przelewem na konto Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego sp. z o. o. Nr 04 1050 1559 1000 0022 6866 1788, Bank: ING Bank Śląski O/Szczecin.;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w sekretariacie Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego sp. z o. o. od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla
celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot,
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawywystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy zagraniczni
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 3 oraz pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 5 stosuje się odpowiednio.
7. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 4 do SIWZ, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Dla części I zamówienia:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 34 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
4) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (art.
22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - 4 dotyczących tych podmiotów.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Dla części I zamówienia:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł;
c) osiągnął w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych (2013, 2012, 2011), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) rocznie. Dla części II zamówienia: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Dla części III zamówienia: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 4 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że:
Dla części I zamówienia:
a. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 2 (dwie) główne dostawy obejmujące co najmniej: infrastrukturę serwerową, macierz dyskową, przełącznik sieciowy, instalację i konfigurację sprzętu teleinformatycznego oraz utworzenie środowiska wirtualnego każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto, w tym jedna główna dostawa o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł brutto; Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony także wówczas, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie więcej niż dwie główne dostawy obejmujące co najmniej: infrastrukturę serwerową, macierz dyskową, przełącznik sieciowy, instalację i konfigurację sprzętu teleinformatycznego oraz utworzenie środowiska wirtualnego każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto, w tym co najmniej jedna główna dostawa o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł brutto; oraz
b. co najmniej 2 (dwie) główne dostawy polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu (instalacja i konfiguracja) internetowych systemów informatycznych (webowych, działających w strukturze klient – serwer) wspierających realizację procesów biznesowych każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto, w tym jedna główna dostawa o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł brutto; Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony także wówczas, jeżeli  wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie więcej niż dwie główne dostawy polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu (instalacja i konfiguracja) internetowych systemów informatycznych (webowych, działających w strukturze klient – serwer) wspierających realizację procesów biznesowych każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto, w tym co najmniej jedna główna dostawa o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł brutto;
Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony także wówczas, gdy dostawy, o których
mowa w lit. a i b były realizowane w ramach tych samych umów. Dla części II zamówienia: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie główne dostawy polegające na programowaniu, dostosowaniu i wdrożeniu (instalacja i konfiguracja) aplikacji internetowych (webowych) wspierających realizację procesów biznesowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda.
Dla części III zamówienia: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną
główną dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości nie mniejszej niż
200.000,00 zł brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający wymaga posiadania znajomości języka polskiego, warunek uznaje się
za spełniony gdy wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia biegle posługują się językiem
polskim lub gdy Wykonawca udostępni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących
znajomość języka technicznego w zakresie terminologii informatycznej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:
Dla części I zamówienia:
a) jedną osobą na stanowisku Kierownika projektu spełniającą łącznie poniższe wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami:PRINCE 2 Practitioner lub równoważny;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika Projektu lub
jego zastępcy w co najmniej jednym zakończonym projekcie (odebranym przez podmiot zlecający) polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, o czasie trwania
projektu nie krótszym niż 6 miesięcy i budżecie projektu nie mniejszym niż 2 mln zł brutto;
b) jedną osobą na stanowisku Kierownika ds. jakości spełniającą poniższe wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- posiada uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 lub równoważne,
- posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem „Prince2 Foundation” lub równoważnym.
c) jedną osobą na stanowisku Analityka ds. bezpieczeństwa spełniającą poniższe wymagania
minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych
o PKI (zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i
autoryzacja użytkowników).
d) jedną osobą na stanowisku Głównego architekta spełniającą poniższe wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej
2 projektów, obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych w ramach
których była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT systemu,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nabyła co najmniej 12-miesięczne
doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nabyła co najmniej 12-miesięczne
doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML 2.0,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nabyła co najmniej 12 miesięczne
doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy danych i technologie wirtualizacyjne
e) jedną osobą na stanowisku Głównego analityka spełniającą poniższe wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w co najmniej 3
zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektach w roli analityka lub Głównego analityka, w tym w co najmniej jednym projekcie trwającym nie której niż 6 miesięcy;
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert modelowała procesy biznesowe, w co
najmniej 2 projektach, obejmujących modelowanie procesów biznesowych (modelowanie dotyczyło m.
in. istniejących, wdrożonych procesów), o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 3 mln zł brutto;
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert opracowywała model danych wraz z
modelem przepływu danych pomiędzy systemami, model funkcjonalny całego systemu w co najmniej 1
zakończonym (odebranym przez podmiot zlecający) projekcie;
f) jedną osobą na stanowisku Eksperta ds. baz danych spełniającą poniższe wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w co najmniej 2 zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektach obejmujących swym zakresem budowę
architektury systemów informatycznych, w których była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury
bazodanowej systemu IT;
- uczestniczyła w co najmniej 1 zakończonym (odebranym przez podmiot zlecający) projekcie, w
którym wykonała projekt operacyjnej bazy danych zawierającej min. 1 mln rekordów oraz przeprowadziła optymalizację bazy danych pod kątem wydajności;
g) jedną osobą na stanowisku Eksperta ds. sieci i infrastruktury informatycznej spełniającą poniższe
wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała sieć i infrastrukturę
teleinformatyczną w co najmniej 3 podmiotach;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 zakończonych
(odebranych przez podmiot zlecający) projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury
systemów informatycznych była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury systemu IT w zakresie
sieci oraz infrastruktury teleinformatycznej;
h) jedną osobą na stanowisku Eksperta ds. wdrożeń i utrzymania spełniającą poniższe wymagania
minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- uczestniczyła w co najmniej 3 zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektach, w
których odpowiadała za wdrażanie lub nadzór nad wdrożeniem systemów informatycznych;
- uczestniczyła w roli specjalisty/eksperta ds. wdrożeń i utrzymania lub równoważnej w realizacji co najmniej 2 projektów, w których odpowiadała za projektowanie i wdrażanie systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności);
i) jedną osobą na stanowisku Kierownika zespołu programistów spełniającą poniższe wymagania
minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 2
zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektach, w których w każdym kierowała co najmniej 5-osobowym zespołem programistów i zarządzała realizacją zadań programistycznych (planowanie pracy, monitorowanie postępów, rozliczanie wyników pracy);
- uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektach, w których wykorzystywała język UML;
- uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektach, obejmujących modelowanie procesów biznesowych;
- uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 zakończonych (odebranych przez podmiot zlecający) projektów, w których wykorzystywała narzędzia wspierające proces wytwarzania aplikacji teleinformatycznych;
- uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych opartych o technologie wirtualizacyjne;
j) jedną osobą na stanowisku Inżyniera testów spełniającą poniższe wymagania minimalne:
- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada znajomość języka polskiego;
- posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz posiada znajomość procedur,
metod i narzędzi testowych,
- uczestniczyła w co najmniej 2 projektach informatycznych.
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w lit. a-j tylko pod warunkiem spełnienia
łącznie wymagań dot. tytułów i uprawnień dla danych stanowisk.
Dla części II zamówienia:
a) dwoma programistami, z których każdy musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w
programowaniu z użyciem technologii zaoferowanej przez Wykonawcę do budowy oprogramowania
dedykowanego oraz legitymować się certyfikatem potwierdzającym znajomość technologii programistycznej (np. JAVA, .NET, C++, itp.) zaoferowanej przez Wykonawcę do budowy oprogramowania dedykowanego. Certyfikat ten powinien być wydany przez producenta danej
technologii lub autoryzowane centrum szkoleniowe;
b) jednym inżynierem (specjalistą), który posiada certyfikat potwierdzający znajomość oprogramowania instalowanego na serwerach (systemy operacyjne lub bazy danych lub platforma komunikacyjna, itp.), zaoferowanego przez Wykonawcę. Certyfikaty powinny być wydane przez producenta danej technologii lub autoryzowane centrum szkoleniowe;
c) jedną osobą, która będzie pełniła rolę kierownika projektu i będzie odpowiedzialna za bieżący przebieg całości prac po stronie Wykonawcy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami informatycznymi i ważny certyfikat potwierdzający kompetencje i umiejętności zarządzania projektami. Zamawiający wymaga jednego z certyfikatów: PMP Project Management Professional, CAMP Certified Associate in Project Management, PRINCE 2 Practicioner, PRINCE 2 Foundation, TenStep Project Manager lub równoważne z zakresu zarządzania projektami. Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli ww. osoba posiadać będzie dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.
Dla części III zamówienia: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)):

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Dla części I - cena 60 6. Dla części III - cena 100
2. Dla części I - oferowane usługi
gwarancji rozszerzonej (utrzymania i
stabilizacji)
15    
3. Dla części I - przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub udzielenie licencji
z rozbiciem na moduły
15    
4. Dla części I - jakość proponowanego
rozwiązania określona liczbą
komponentów na rozwiązaniach open -
source
10    
5. Dla części II - cena 100    

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
SPNT/ZP/02/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 039-064111 z dnia: 25/02/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/07/2014 Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:
albo
Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 14/07/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Zamówienie dotyczy projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
1. Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 2. Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej – jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
I. Dodatkowo wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b lub 1c do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział IV pkt 1 SIWZ)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b lub 1c do SIWZ wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) opis proponowanego rozwiązania składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a (pkt 4, 5 i 6 załącznika nr 1a) do SIWZ (wyłącznie w przypadku składania oferty na część I), w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
II. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) informacja o produkcie dla Części I, II i III, wg wzoru stanowiącego załączniki nr 7a, 7b i 7c do SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz), w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
3) wydruki z wynikami testów CINT2006 ze strony www wskazanej w załączniku nr 9a do SIWZ w przypadku składania oferty na część I zamówienia lub wydruki z wynikami CPU benchmark ze strony www wskazanej w załączniku nr 9c do SIWZ w przypadku składania oferty na część III zamówienia,
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) dokumenty zawierające opis urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla części I
zamówienia (załącznik nr 9a do SIWZ) lub części III zamówienia (załącznik nr 9c do SIWZ), a w szczególności dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne itp., dla każdego zaoferowanego urządzenia czy oprogramowania, potwierdzającego spełnianie wymagań zamawiającego; załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanych urządzeń, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.
12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, w każdej z części.
IV. Zmiany umowy:
Dla części I zamówienia:
1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których
wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy.
2. Dopuszcza się możliwość:
1) zmian redakcyjnych Umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy,
5) zmian sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zastosowania zamiennych
sposobów wykonania przedmiotu Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jeżeli konieczność tej zmiany nie jest zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności przedmiotu Umowy,
6) zmian dotyczących zakresu prac, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie ze zmian
organizacyjnych Zamawiającego mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy,
7) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
8) zmian terminów wskazanych w Umowie:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego,
b) z powodu siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy,
d) wynikających z konieczności przeprowadzenia ewentualnych prac dodatkowych lub zamiennych,
e) wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – 6 niniejszej Umowy,
9) zmian osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby wymogów określonych w SIWZ,
10) zmian podwykonawców, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
11) zmian w kolejności i terminach wykonywania dostawy sprzętu wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć,
12) zmian sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
3. W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dla części II zamówienia:
1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których
wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy.
2. Dopuszcza się możliwość:
1) zmian redakcyjnych Umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy,
5) zmian sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zastosowania zamiennych
sposobów wykonania przedmiotu Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jeżeli konieczność tej zmiany nie jest zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności przedmiotu Umowy,
6) zmian dotyczących zakresu prac, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie ze zmian
organizacyjnych Zamawiającego mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy,
7) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
8) zmian terminów wskazanych w Umowie:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego,
b) z powodu siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy,
d) wynikających z konieczności przeprowadzenia ewentualnych prac dodatkowych lub zamiennych,
e) wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – 6 niniejszego paragrafu,
9) zmian osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby wymogów określonych w SIWZ,
10) zmian podwykonawców, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
11) zmian w kolejności i terminach wykonywania dostawy sprzętu wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć,
12) zmian sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
3. W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dla części III zamówienia:
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne.
3. Dopuszcza się możliwość:
1) zmian redakcyjnych Umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy,
5) zmian sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zastosowania zamiennych
sposobów wykonania przedmiotu Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jeżeli konieczność tej zmiany nie jest zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności przedmiotu Umowy,
6) zmian dotyczących zakresu prac, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie ze zmian
organizacyjnych Zamawiającego mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy,
7) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
8) zmian terminów wskazanych w Umowie:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego,
b) z powodu siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy,
d) wynikających z konieczności przeprowadzenia ewentualnych prac dodatkowych lub zamiennych,
e) wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – 6 niniejszego paragrafu,
9) zmian osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby wymogów określonych w SIWZ,
10) zmian podwykonawców, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
11) zmian w kolejności i terminach wykonywania dostawy sprzętu wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć,
12) zmian sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
2. W sytuacjach określonych w ust. 1 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwa na stronie internetowej Zamawiającego.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w Rozdziale XIV pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.
10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo:
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-080628

Do pobrania:

SPROSTOWANIA MODYFIKACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

ODWOŁANIA:

MODYFIKACJE:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.